top of page

תקנון חוגים

כללי

 • מחירי החוגים מחושבים לפי מספר המפגשים הקבוע מראש בתוכנית כל חוג.

 • לו"ז המפגשים עבור החוג מפורסם באתר ויימסר עותק דיגיטלי לנרשמים.

 • רישום ותשלום

 • התשלום עבור ההשתתפות בחוגים יתבצע מראש, עבור כל תקופת הפעילות.

 • ניתן לשלם במזומן, ובאפליקציות התשלום ביט ופייבוקס בתשלום אחד, ניתן לפרוס באשראי עד 3 תשלומים ללא ריבית.

נוהל ההרשמה

 • הרישום מותנה בחתימה על התקנון.

 • יש למלא את הטופס באתר האינטרנט.

 • יש להסדיר את התשלום.

 • תלמיד יחשב כרשום לחוג רק לאחר שקוימו שלושת התנאים לעיל.

פתיחת/ביטול חוג

 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.

 • למרכז שמורה הזכות לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף ספק או מדריך במהלך הפעילות.

 • ההגעה לחוג והחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד.

 • במקרה של סגירת חוג על ידי המרכז מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, עד תום התקופה.

 • הנהלת המרכז רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם על פי צרכיה בהודעה מראש.

ביטול ההשתתפות בחוג והחזרים כספיים

 • ביטול ההשתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול ההשתתפות.

 • מרגע קבלת טופס הביטול המשתתף יחויב בתשלום עבור עוד ארבעה מפגשים ויוכל להגיע לחוג עד תומם.

 • משך הטיפול בבקשת החזר הכספי בגין ביטול ההשתתפות הינו עד 14 ימי עסקים.

 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים.

 • מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך יתקיים במועד חלופי, עליו תימסר הודעה מראש.

התנהגות נאותה בחוגים

 • החוגים הינם חוגי תגבור בקבוצות קטנות ונועדו לכסות חומר לימוד לפי דרישות משרד החינוך. לכן, קיימת חשיבות גבוהה להתנהלות התקינה במהלך החוג.

 • המרכז שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג משתתף במקרה של בעיות התנהגות / משמעת המפריעות למהלכו התקין של החוג, באופן נקודתי.

 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפות בחוג באופן חד-צדדי במקרה של בעיות התנהגות / משמעת חוזרות.

bottom of page